ტიპიური ხელშეკრულებები  

წინასწარი ხელშეკრულება       ---------------------------------------------------     გადმოწერე


წერილი ოფერტის შესახებ       ---------------------------------------------------     გადმოწერე


ჩუქების ხელშეკრულება      ---------------------------------------------------   გადმოწერე


შუამავლობის ხელშეკრულება      ---------------------------------------------------    გადმოწერე


შრომითი ხელშეკრულება 2       ---------------------------------------------------    გადმოწერე


შრომითი ხელშეკრულება 1      ---------------------------------------------------    გადმოწერე


შეთანხმება ხელშეკრულების ცვლილებაზე და მასში დამატებების შეტანაზე    ---------------------------------------------------   გადმოწერე


შეთანხმება ხელშეკრულების გაუქმების თაობაზე      ---------------------------------------------------    გადმოწერე


შეთანხმება ვალის არსებობაზე     ---------------------------------------------------    გადმოწერე


ქონებრივი დაზღვევის ხელშეკრულება      ---------------------------------------------------    გადმოწერე


ქირავნობის ხელშეკრულება      ---------------------------------------------------    გადმოწერე


ქირავნობის ხელშეკრულება     ---------------------------------------------------    გადმოწერე


ქვეიჯარის ხელშეკრულება      ---------------------------------------------------    გადმოწერე


ფრენშაიზინგის ხელშეკრულება      ---------------------------------------------------    გადმოწერე


უძრავი ჩუქების ხელშეკრულება      ---------------------------------------------------   გადმოწერე


უძრავი ნივთის ნასყიდობის ხელშეკრულება    ---------------------------------------------------    გადმოწერე


უძრავი ნივთის ნასყიდობის  ხელშეკრულება       ---------------------------------------------------    გადმოწერე


უძრავი ნივთის თხოვების ხელშეკრულება    ---------------------------------------------------    გადმოწერე


უსასყიდლო უზურფრუქტის ხელშეკრულება       ---------------------------------------------------   გადმოწერე


ტვირთის გადაზიდვის ხელშეკრულება     ---------------------------------------------------    გადმოწერე


სესხის ხელშეკრულება     ---------------------------------------------------    გადმოწერე


სესხის ხელშეკრულება    ---------------------------------------------------    გადმოწერე


სესხის და იპოთეკის ხელშეკრულება    ---------------------------------------------------    გადმოწერე


ნასყიდობის ხელშეკრულება     ---------------------------------------------------    გადმოწერე

ნასყიდობის ხელშეკრულება უძრავ ქონებაზე     ---------------------------------------------------    გადმოწერე

ნასყიდობის ხელშეკრულება საცხოვრებელ ბინაზე    ---------------------------------------------------    გადმოწერე

ნასყიდობის ხელშეკრულება ავტომობილზე     ---------------------------------------------------    გადმოწერე

ავტომობილის იჯარის ხელშეკრულება     ---------------------------------------------------    გადმოწერე