ტიპიური ფორმები  

ხელფასის უწყისი                                                                                                    ---------------------------------------------------     გადმოწერე


ცნობა ხელფასის შესახებ                                                                                        ---------------------------------------------------     გადმოწერე


ჩამოწერის აქტი                                                                                                        ---------------------------------------------------    გადმოწერე


შესყიდვის აქტი 2                                                                                                     ---------------------------------------------------    გადმოწერე


შედარების აქტი                                                                                                       ---------------------------------------------------    გადმოწერე

ფორმა 2  (3)                                                                                                              ---------------------------------------------------    გადმოწერე


ფორმა 2  (2)                                                                                                              ---------------------------------------------------    გადმოწერე


ფორმა 2  (1)                                                                                                              ---------------------------------------------------    გადმოწერე


სამივლინებო მოწმობა                                                                                             ---------------------------------------------------    გადმოწერე


სალაროს ჩეკის გაუქმების აქტი                                                                               ---------------------------------------------------    გადმოწერე


სალაროს შემოსავლის ორდერი                                                                               ---------------------------------------------------    გადმოწერე


სალაროს გასავლის ორდერი                                                                                    ---------------------------------------------------    გადმოწერე


მიღება - ჩაბარების აქტი - საქონლის მიწოდებაზე                                                 ---------------------------------------------------    გადმოწერე


მიღება - ჩაბარების აქტი - მომსახურების გაწევაზე                                                ---------------------------------------------------    გადმოწერე


მიღება - ჩაბარების აქტი - ქირავნობაზე                                                                  ---------------------------------------------------    გადმოწერე


მინდობილობა საგადასახადო დავებზე                                                                 ---------------------------------------------------    გადმოწერე


კრების ოქმი -კაპიტალის არაფულადი შენატანით გაზრდაზე                              ---------------------------------------------------    გადმოწერე


კრების ოქმი - შვილობიკ კომპანიის დაარსებაზე                                                   ---------------------------------------------------    გადმოწერე


კრების ოქმი - დივიდენდის განაწილებაზე                                                             ---------------------------------------------------    გადმოწერე

ინვოისი                                                                                                                     ---------------------------------------------------     გადმოწერე


ინვოისი - მომსახურებაზე                                                                                        ---------------------------------------------------    გადმოწერე


ინვოისი - ექსპორტზე                                                                                                ---------------------------------------------------    გადმოწერე


ბრძანება წარმომადგენლობით ხარჯებზე                                                              ---------------------------------------------------    გადმოწერე


ბრძანება მივლინებაზე                                                                                            ---------------------------------------------------    გადმოწერე

საბანკო გარანტია                                                                                                      ---------------------------------------------------          გადმოწერა