ქონების შეფასება  

1)      შენობა-ნაგებობები

 

შენობა-ნაგებობების შეფასება მოიცავს:  

·         კომერციული ფართებს,

·          საცხოვრებელი ბინებს,

·         კერძო სახლებს,

·          კოტეჯებს,

·          და ა.შ.

 შეფასებისას გათვალისწინებულია: 

·         ობიექტის ადგილმდებარეობა,

·         მისი მდგომარეობა,

·          ფართობი,

·         თავისუფალ  ბაზარზე ქონების მიწოდება - მოთხოვნით   არსებული სიტუაცია,

·         და სხვა.

შენობა - ნაგებობების უტყუარი  შეფასება წარმოადგენს მისი საბაზრო ღირებულების სწორ განსაზღვრას, რითაც გარიგების მხარეები ღებულობენ გონივრულ გადაწყვეტილებას.

 

 

 

2)       მიწის ნაკვეთები

 

მიწის ნაკვეთების შეფასება მოიცავს:

·         სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთებს;

·         არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთებებს,

·         მიწის ნაკვეთებს მათზე დამაგრებული შენობა - ნაგებობებით.

შეფასებისას გათვალისწინებულია: 

·         მიწის ნაკვეთის  მდებარეობა,

·         პროდუქტიულობა,

·         კომუნიკაციების და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის სიახლოვე,

·         თავისუფალ  ბაზარზე არსებული მიწის ნაკვეთების მიწოდება- მოთხოვნის მდგომარეობა.

·         და სხვა

მიწის ნაკვეთების  შეფასება და საბაზრო ღირებულების დადგენა, აუცილებელია ბიზნეს გარიგების სწორი გადაწყვეტილების მისაღებად.

 

 

 

 

3)       სატრანსპორტო საშუალებები

 

სატრანსპორტო საშუალებების შეფასება მოიცავს:

·         მსუბუქ ავტო- სატრანსპორტო საშუალებებს,

·         სატვირთო ავტო- სატრანსპორტო საშუალებებს,

·         მგზავრთა გადამყვან  ავტო- სატრანსპორტო საშუალებებს,

·         ამწე კრანებს და სხვა სპეციალიზებულ სატრანსპორტო საშუალებებს,

·         მოტოციკლეტებს,

·         მისაბმელებს,

·         და ა.შ.

 

შეფასებისას გათვალისწინებულია:

·         წლოვანება,

·         მდგომარეობა,

·         ეკონომიურობა,

·         ბაზარზე არსებული ანალოგიებთან კონკურენტუნარიანობა,

·         და სხვა

სატრანსპორტო საშუალებების უტყუარი შეფასება საშუალებას იძლევა განისაზღვროს მათი საბაზრო ღირებულება, რითაც გარიგების მხარეებს გაუადვილებს გადაწყვეტილების მიღებას.

 

4)       მანქანა - დანადგარები

მანქანაა - დანადგარების შეფასება მოიცავს:

·         საწარმოო მანქანა-დანადგარებს,

·         სამედიცინო მანქანა დანადგარებს,

·         სავაჭრო მანქანა დანადგარებს,

·         და ა.შ.

შეფასებისას გათვალისწინებულია:

·         ობიექტის ტექნიკური დოკუმენტაციის შესწავლა,

·         ინფორმაცია შესაფასებელი ქონების ექსპლუატაციაში შესვლის და გამოყენების ინტენსივობის შესახებ,

·         ფიზიკური და მორალური ცვეთა,

·         მანქანა დანადგარების წარმადობა,

·         და სხვა

მანქანა - დანადგარების უტყუარი შეფასება საჭიროა, როგორც ურთიერთგარიგებისას საბაზრო ღირებულების დასადგენად, ასევე სწორი საწარმოო გადაწყვეტილებების მისარებად.

 

5)       სხვა აქტივები

სხვა აქტივების შეფასება მოიცავს:

·         საყოფაცხოვრებო ტექნიკას,

·         საყოფაცხოვრებო ავეჯს,

·         კომპიუტერებსა და სხვა ელექტრონულ მოწყობილობებს,

·         საქაქონლო - მატერიალურ მარაგებს,

·         და  ა.შ.

 

შეფასებისას გათვალისწინებულია:

·         ტექნიკური მონაცემების შესწავლა,

·         ფიზიკური და მორალური ცვეთა,

·         საქონლის ვარგისიანობის ვადასთან დაკავშირებული რისკების განსაზღვრა,

·         და სხვა

აქტივების უტყუარი შეფასება და მათი საბაზრო ღირებულების დადგენა  წარმოადგენს, საწარმოსთვის სწორი გადაწყვეტილებების მიღების ერთ ერთ აუცილებელ პირობას.