ჩვენი პარტნიორები  

saras 

ბუღალტრული აღირცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხევდელობის სამსახური

1)      საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია (ბაფი)   

 2017-01-08_154233

 

პარტნიორია:  2016 წლიდან

ვებ გვერდი: www.gfpaa.ge/

 

ინფორმაცია პარტნიორის სესახებ:

 

ბაფი არის რეგისტრირებული კავშირი (არასამთავრობო, არაკომერციული საზოგადოებრივი ორგანიზაცია). იგი შეიქმნა 1998 წლის 5 მაისს.  ბაფი მიჩნეულია საქართველოს ბუღალტერთა კლუბის (დაფუძნდა 1996 წლის 17 დეკემბერს) სამართალმემკვიდრედ.       

ფედერაციის წევრები არიან ფიზიკური და იურიდიული პირები.  

ბაფიბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის  შესახებსაქართველოს კანონის 29.06. 2012 წელი) საფუძველზე, არის აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია და არეგულირებს კერძო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის სფეროს.

ბაფიმომსახურებასეწევაკერძობიზნესში.   მომსახურება, ძირითადში, მოიცავს: მეთოდურიდაპრაქტიკულისახელმძღვანელოლიტერატურისშექმნას; წერილობითდაზეპირკონსულტაციებს _ ფინანსურიაღრიცხვა_ანგარიშგების, მენეჯერულიაღრიცხვის, აუდიტის, საგადასახადოდაბიზნესსამართლისსფეროში; სხვადასხვასახისტრენინგებსადაპროფესიულსერტიფიცირებას.   ბაფისტრენინგებისადასერტიფიცირებისძირითადისახეებია: პროფესიონალიბუღალტრის (აუდიტორის) საკვალიფიკაციოპროგრამა; სერტიფიცირებულმთავარბუღალტერთასაკვალიფიკაციოპროგრამა; განგრძობითისწავლებისპროგრამა

 

ჩვენი კომპანია 201 6  წლიდან არის საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის ასოცირებული წევრი.

 

2)      საქართველოს ქონების შემფასებელ ექსპერტთა ინსტიტუტი

 2017-01-08_154355

პარტნიორია:  2012 წლიდან

ვებ გვერდი: www.asset.ge

 

ინფორმაცია პარტნიორის სესახებ:

 

"საქართველოს ქონების შემფასებელ ექსპერტთა ინსტიტუტი" არის არასამთავრობო, პროფესიული გაერთიანება, რომელიც დაფუძნდა 1999 წელს.

"სქშეი" პირველი ქართული ორგანიზაციაა რომელიც 2003 წელს გაწევრიანდა