ჩვენი პარტნიორები  

saras 

ბუღალტრული აღირცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხევდელობის სამსახური

1)      საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია (ბაფი)   

 2017-01-08_154233

 

პარტნიორია:  2016 წლიდან

ვებ გვერდი: www.gfpaa.ge/

 

ინფორმაცია პარტნიორის სესახებ:

 

ბაფი არის რეგისტრირებული კავშირი (არასამთავრობო, არაკომერციული საზოგადოებრივი ორგანიზაცია). იგი შეიქმნა 1998 წლის 5 მაისს.  ბაფი მიჩნეულია საქართველოს ბუღალტერთა კლუბის (დაფუძნდა 1996 წლის 17 დეკემბერს) სამართალმემკვიდრედ.       

ფედერაციის წევრები არიან ფიზიკური და იურიდიული პირები.  

ბაფიბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის  შესახებსაქართველოს კანონის 29.06. 2012 წელი) საფუძველზე, არის აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია და არეგულირებს კერძო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის სფეროს.

ბაფიმომსახურებასეწევაკერძობიზნესში.   მომსახურება, ძირითადში, მოიცავს: მეთოდურიდაპრაქტიკულისახელმძღვანელოლიტერატურისშექმნას; წერილობითდაზეპირკონსულტაციებს _ ფინანსურიაღრიცხვა_ანგარიშგების, მენეჯერულიაღრიცხვის, აუდიტის, საგადასახადოდაბიზნესსამართლისსფეროში; სხვადასხვასახისტრენინგებსადაპროფესიულსერტიფიცირებას.   ბაფისტრენინგებისადასერტიფიცირებისძირითადისახეებია: პროფესიონალიბუღალტრის (აუდიტორის) საკვალიფიკაციოპროგრამა; სერტიფიცირებულმთავარბუღალტერთასაკვალიფიკაციოპროგრამა; განგრძობითისწავლებისპროგრამა

 

ჩვენი კომპანია 2016  წლიდან არის საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის ასოცირებული წევრი.