იურიდიული მომსახურება  

 

სამართლებრივი დახმარება

სამართლებრივი დახმარება  მოიცავს:

·         ხელშეკრულებების (კონტრაქტების) შედგენა ექსპერტიზას, კონტრაქტის პირობების განსაზღვრას და მათი შესრულების კონტროლს; 

·          უძრავ მოძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვის, დაქირავება, დაგირავების, იპოთეკით დატვირთვის ხელშეკრულებების მომზადებას.

·          საკრედიტო ორგანიზაციებთან, თუ კერძო პირებთან ურთიერთობისას სასესხო ხელშეკრულების პირობების განსაზღვრას და ანალიზს.

·         შრომითი ხელშეკრულებების კანონმდებლობით დადგენილი წესით მომზადებას,

·         სხვა სამართლებრივ ურთიერთობებთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების მომზადებასა და ექსპერტიზას.  

 

ინტერესების წარდგენა და დაცვა

ინტერესების წარდგენა და დაცვა მოიცავს:

·         თქვენი ინტერესეს წარდგენას, როგორც  სახელმწიფო  კერძო სტრუქტურებში,   

·         ნებართვებისა და ლიცენზიების მიღებასთან დაკავშირებით საჭირო განაცხადების წარდგენას,

·         ინტერესების წარდგენასა და დაცვას, როგორც კრედიტორ ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებთან.

·         თქვენი ინტერესების დაცვას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში და დავების განხილვის საბჭოში, ასევე სასამართლოს ყველა ინსტანციაში.

·         სხვა სამართლებრივი მომსახურების გაწევას.