ტარიფები  

ბუღალტრული მომსახურება (აუთსორსინგი)ვემსახურებით მცირე და საშვალო ზომის კომპანიებს (ფიზიკურ პირებს, ინდივიდუალურ მეწარმეებს და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებებს, რომელთა კატეგორია არ აღემატება მე-3 ან მე-4 კატეგორიას )

ჩვენი მომსახურების ფასები შემდეგნაირია:

 1. ფიზიკური პირი:

ა) პირი რომელიც შემოსავალს ღებულობს იჯარიდან - 80 ლარი;

ბ) დღგ-ს გადამხდელი პირი რომელიც შემოსავალს ღებულობს იჯარიდან - 150 ლარი. 1. ინდივიდუალური მეწარმე:

 1. დღგ-ს არ გადამხდელის შემთხვევაში:

ა) ვაჭრობა - 150 ლარი;

ბ) წარმოება - 200 ლარი;

გ) მომსახურება - 150 ლარი;

დ) მშენებლობა, რემონტი - 200 ლარი; 1. დღგ-ს გადამხდელი, წლიური ბრუნვა 500 ათას ლარამდე შემთხვევაში:

ა) ვაჭრობა - 250 ლარი;

ბ) წარმოება - 350 ლარი;

გ) მომსახურება - 250 ლარი;

დ) მშენებლობა, რემონტი - 350 ლარი; 1. დღგ-ს გადამხდელი, წლიური ბრუნვა 500 ათასიდან 2 მილიონ ლარამდე შემთხვევაში:

ა) ვაჭრობა - 450 ლარი;

ბ) წარმოება - 600 ლარი;

გ) მომსახურება - 450 ლარი;

დ) მშენებლობა რემონტი - 600 ლარი; 1. დღგ-ს გადამხდელი, წლიური ბრუნვა 2 მილიონიდან 20 მილიონ ლარამდე შემთხვევაში:

ა) ვაჭრობა - 600 ლარიდან;

ბ) წარმოება - 800 ლარიდან;

გ) მომსახურება - 600 ლარიდან;

დ) მშენებლობა, რემონტი - 800 ლარიდან; 1. შ.პ.ს.

 1. დღგ-ს არ გადამხდელის შემთხვევაში:

ა) ვაჭრობა - 200 ლარი;

ბ) წარმოება - 250 ლარი;

გ) მომსახურება - 200 ლარი;

დ) მშენებლობა, რემონტი - 250 ლარი; 1. დღგ-ს გადამხდელი, წლიური ბრუნვა 500 ათას ლარამდე შემთხვევაში:

ა) ვაჭრობა - 300 ლარი;

ბ) წარმოება - 400 ლარი;

გ) მომსახურება - 300 ლარი;

დ) მშენებლობა, რემონტი - 400 ლარი; 1. დღგ-ს გადამხდელი, წლიური ბრუნვა 500 ათასიდან 2 მილიონ ლარამდე შემთხვევაში:

ა) ვაჭრობა - 500 ლარი;

ბ) წარმოება - 650 ლარი;

გ) მომსახურება - 500 ლარი;

დ) მშენებლობა, რემონტი - 650 ლარი; 1. დღგ-ს გადამხდელი, წლიური ბრუნვა 2 მილიონიდან 20 მილიონ ლარამდე შემთხვევაში:

ა) ვაჭრობა - 600 ლარიდან;

ბ) წარმოება - 800 ლარიდან;

გ) მომსახურება - 600 ლარიდან;

დ) მშენებლობა, რემონტი - 800 ლარიდან;

 1. ბუღალტრულ მომსახურებაზე ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში:

 1. პირველი თვის მომსახურება უფასო, მომდევნო ორი თვე 50%-იანი ფასდაკლება;

 2. სამეწარმეო იურიდიული კონსულტაცია უფასო;

 3. საგადასახადო და საბაჟო კონსულტაცია უფასო;

 4. დამკვეთის მიერ ფულადი სახსრების, საქონლის ნაშთების და სხვა ბუღალტრული ოპერაციების კონტროლის მიზნით, საბუღალტრო პროგრამა ,,FINA”_ს შეძენის შემთხვევაში მისი დანერგვა და ინტეგრაცია ერთ მომხმარებელზე ჩვენს სერვერთან უფასო;

 5. ჩვენი მომსახურება დაზღულია სადაზღვეო კომპანია ,,უნისონში“, ჩვენი ბრალეულობით დარიცხული ჯარიმა საურავები ანაზღაურდება 100%-ით.