ტარიფები  

 • FILE_E7AEC0-C0241E-1D9D71-050CE5-BEAD8F-EFAD10.jpg

  Piko

  Verbatium

 • FILE_D767B5-F6A577-C95480-6CDA88-53EEA8-A3DEB8.jpg

  Memmortigo

  Multiplikite

 • FILE_8DD2CF-0FED2E-266BB1-79A361-3E5A6F-BF40B8.jpg

  Simil

  Homonimo

 • FILE_AEDA15-431B10-DAC55E-E6A729-6BEA65-422DFB.jpg

  Kioma

  Volitivo

 • FILE_E88FC5-A51E90-97FF86-6BD41C-BAE1C0-63B13A.jpg

  Eligi

  Verbatium

ბუღალტრული მომსახურება (აუთსორსინგი)ვემსახურებით მცირე და საშვალო ზომის კომპანიებს (ფიზიკურ პირებს, ინდივიდუალურ მეწარმეებს და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებებს, რომელთა კატეგორია არ აღემატება მე-3 ან მე-4 კატეგორიას )

ჩვენი მომსახურების ფასები შემდეგნაირია:

 1. ფიზიკური პირი:

ა) პირი რომელიც შემოსავალს ღებულობს იჯარიდან - 80 ლარი;

ბ) დღგ-ს გადამხდელი პირი რომელიც შემოსავალს ღებულობს იჯარიდან - 150 ლარი. 1. ინდივიდუალური მეწარმე:

 1. დღგ-ს არ გადამხდელის შემთხვევაში:

ა) ვაჭრობა - 150 ლარი;

ბ) წარმოება - 200 ლარი;

გ) მომსახურება - 150 ლარი;

დ) მშენებლობა, რემონტი - 200 ლარი; 1. დღგ-ს გადამხდელი, წლიური ბრუნვა 500 ათას ლარამდე შემთხვევაში:

ა) ვაჭრობა - 250 ლარი;

ბ) წარმოება - 350 ლარი;

გ) მომსახურება - 250 ლარი;

დ) მშენებლობა, რემონტი - 350 ლარი; 1. დღგ-ს გადამხდელი, წლიური ბრუნვა 500 ათასიდან 2 მილიონ ლარამდე შემთხვევაში:

ა) ვაჭრობა - 450 ლარი;

ბ) წარმოება - 600 ლარი;

გ) მომსახურება - 450 ლარი;

დ) მშენებლობა რემონტი - 600 ლარი; 1. დღგ-ს გადამხდელი, წლიური ბრუნვა 2 მილიონიდან 20 მილიონ ლარამდე შემთხვევაში:

ა) ვაჭრობა - 600 ლარიდან;

ბ) წარმოება - 800 ლარიდან;

გ) მომსახურება - 600 ლარიდან;

დ) მშენებლობა, რემონტი - 800 ლარიდან; 1. შ.პ.ს.

 1. დღგ-ს არ გადამხდელის შემთხვევაში:

ა) ვაჭრობა - 200 ლარი;

ბ) წარმოება - 250 ლარი;

გ) მომსახურება - 200 ლარი;

დ) მშენებლობა, რემონტი - 250 ლარი; 1. დღგ-ს გადამხდელი, წლიური ბრუნვა 500 ათას ლარამდე შემთხვევაში:

ა) ვაჭრობა - 300 ლარი;

ბ) წარმოება - 400 ლარი;

გ) მომსახურება - 300 ლარი;

დ) მშენებლობა, რემონტი - 400 ლარი; 1. დღგ-ს გადამხდელი, წლიური ბრუნვა 500 ათასიდან 2 მილიონ ლარამდე შემთხვევაში:

ა) ვაჭრობა - 500 ლარი;

ბ) წარმოება - 650 ლარი;

გ) მომსახურება - 500 ლარი;

დ) მშენებლობა, რემონტი - 650 ლარი; 1. დღგ-ს გადამხდელი, წლიური ბრუნვა 2 მილიონიდან 20 მილიონ ლარამდე შემთხვევაში:

ა) ვაჭრობა - 600 ლარიდან;

ბ) წარმოება - 800 ლარიდან;

გ) მომსახურება - 600 ლარიდან;

დ) მშენებლობა, რემონტი - 800 ლარიდან;

 1. ბუღალტრულ მომსახურებაზე ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში:

 1. პირველი თვის მომსახურება უფასო, მომდევნო ორი თვე 50%-იანი ფასდაკლება;

 2. სამეწარმეო იურიდიული კონსულტაცია უფასო;

 3. საგადასახადო და საბაჟო კონსულტაცია უფასო;

 4. დამკვეთის მიერ ფულადი სახსრების, საქონლის ნაშთების და სხვა ბუღალტრული ოპერაციების კონტროლის მიზნით, საბუღალტრო პროგრამა ,,FINA”_ს შეძენის შემთხვევაში მისი დანერგვა და ინტეგრაცია ერთ მომხმარებელზე ჩვენს სერვერთან უფასო;

 5. ჩვენი მომსახურება დაზღულია სადაზღვეო კომპანია ,,უნისონში“, ჩვენი ბრალეულობით დარიცხული ჯარიმა საურავები ანაზღაურდება 100%-ით.დანართი 1

მესამე კატეგორიისსაწარმოარისსუბიექტი, რომლისმაჩვენებლებისაანგარიშგებოპერიოდისბოლოსმოცემულისამიკრიტერიუმიდანსულმცირეორსაკმაყოფილებს:


ა) აქტივების ჯამური ღირებულება არ აღემატება 10 მილიონ ლარს;
ბ) შემოსავალი არ აღემატება 20 მილიონ ლარს;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა არ აღემატება 50-ს.
  ამ დეფინიციაში შეიძლება მოხვდეს ინდივიდუალური მეწარმეც.

 

ხოლო მეოთხეკატეგორიისსაწარმოსაანგარიშგებოპერიოდისბოლოსშემდეგისამიკრიტერიუმიდანსულმცირეორკრიტერიუმსუნდააკმაყოფილებდეს:

ა) აქტივების ჯამური ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 1 მილიონ ლარს;
ბ) შემოსავალი არ უნდა აღემატებოდეს 2 მილიონ ლარს;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა, კი არ უნდა აღემატებოდეს 10-ს.

 

მეოთხე კატეგორიაში არ შეიძლება ჩაითვალოს ინდივიდუალური მეწარმე: კანონის მიხედვით ფინანსური ანგარიშგებების წარდგენა სავალდებულოა სუბიექტებისათვის, ხოლო ინდივიდუალური მეწარმე სუბიექტად ითვლება მხოლოდ მაშინ, თუ იგი არის 1-ლი, მე-2 ან მე-3 კატეგორიის წარმომადგენელი.p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }

Rss Parser


Warning: ./cache is not writeable. Make sure you've set the correct relative or absolute path, and that the location is server-writable. in /home5/profesge/public_html/plugins/rss/library/SimplePie.php on line 1536

Warning: ./cache is not writeable. Make sure you've set the correct relative or absolute path, and that the location is server-writable. in /home5/profesge/public_html/plugins/rss/library/SimplePie.php on line 1369

cms pro

Latest 20 Rss Feeds - Wojoscripts

ინფორმაცია

თბილისი, პეკინის ქ. N34
+(995) 599-20-54-56
sales@profes.ge

რატომ ჩვენ?

ჩვენი კომპანია დიდიხანია ამ სფეროში მოღვაწეობს, და საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს, ვაკეთებთ იაფად და ხარისხიანად!

პატივისცემით, www.profes.ge

ჩვენი პარტნიორები

ჩვენი პარტნიორები

ინფორმაცია

თბილისი, პეკინის ქ. N34
+(995) 599-20-54-56
sales@profes.ge

Latest Twitts


Fatal error: Cannot redeclare twitterStyle() (previously declared in /home5/profesge/public_html/plugins/twitts/theme/wojotheme/main.php:19) in /home5/profesge/public_html/plugins/twitts/theme/wojotheme/main.php on line 19